9/18/2012

Chuyển hộ khẩu của vợ theo chồng


Đăng ký chuyển hộ khẩu (download file).
            1. Trình tự thực hiện:
            - Bước 1. Công dân muốn đăng ký chuyển hộ khẩu đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
            - Bước 2. Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ và chưa hợp lệ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết. Cán bộ chuyên môn viết giấy chuyển khẩu trình Trưởng công an xã ký và đóng dấu.
            - Bước 3. Sau khi có kết quả cán bộ chuyên môn trả kết quả cho công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
            2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
            3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
            a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
            - Sổ hộ khẩu gia đình (bản chính)
            - Giấy chuyển hộ khẩu (theo mẫu, bản chính)
            - Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (theo mẫu)
            - Bản khai nhân khẩu (theo mẫu, bản chính)
            - Chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
            - Địa chỉ chuyển đến (bản chính)
            b) Số lượng hồ sơ:     02 (bộ)
            4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu nhận đủ Hồ sơ hợp lệ.
            5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                              
            6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Công an xã
            7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chuyển khẩu
            8. Lệ phí: Không
            9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
            - Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK 07);
            - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (Mẫu HK 02);
            - Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK 01).
            10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
            11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
            - Luật Cư trú ngày 20/11/2006;
            - Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
- Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01/7/2007 của Bộ Công an ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.
            - Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 01/01/2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ về hướng dẩn thi hành một số điều của Luật Cư trú.
             - Thông tư số 52/2010/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú (xem điều 8-10).

Cập nhật mới nhất

Nhà vợ:
Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu (Điều 8)
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
b) Sổ hộ khẩu 
Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân. Trường hợp chuyển cả hộ thì ghi rõ vào giấy chuyển hộ khẩu và sổ hộ khẩu là chuyển đi cả hộ để nơi đến thu sổ hộ khẩu cũ khi cấp sổ hộ khẩu mới. Trường hợp chuyển một người hoặc một số người trong hộ thì ghi rõ vào trang điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu những nội dung cơ bản sau: Thông tin người chuyển đi, thời gian cấp giấy chuyển hộ khẩu, địa chỉ nơi đến.
Nghiêm cấm việc yêu cầu công dân phải có giấy đồng ý cho đăng ký thường trú của cơ quan Công an nơi chuyển đến mới cấp giấy chuyển hộ khẩu.

Nhà chồng:
Hồ sơ đăng ký thường trú (điều 6,9,10)
1. Hồ sơ đăng ký thường trú, bao gồm:
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
b) Bản khai nhân khẩu;
c) Giấy chuyển hộ khẩu
d) Giấy tờ để chứng minh mối quan hệ vợ, chồng: giấy đăng ký kết hôn,
2. Nơi nộp hồ sơ đăng ký thường trú
a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


Quy định cách ghi trong các biểu mẫu cụ thể (link nguồn):

Quy định chung:
1. Cách ghi thông tin về cá nhân:
- Khi ghi thông tin về cá nhân phải căn cứ vào giấy khai sinh và các giấy tờ hộ tịch khác. Nếu không có các giấy tờ trên thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.
a) Mục “Họ và tên”: Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu;
b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;
c) Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi đầy đủ số CMND và số hộ chiếu (nếu có cả hai giấy tờ này);
d) Mục “Giới tính”: Nếu giới tính Nam thì ghi là Nam, nếu giới tính Nữ thì ghi là Nữ;
đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;
e) Mục “Quê quán”: Ghi quê quán theo giấy khai sinh. Nếu giấy khai sinh không có mục này thì ghi theo quê quán của cha hoặc quê quán của mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Trường hợp con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận cha cho con thì quê quán của con được xác định theo quê quán của mẹ. Phải ghi cụ thể địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp địa danh hành chính đã có thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính hiện tại;
g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch khác (nếu có);
h) Mục “Dân tộc” và “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Trường hợp không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;
i) Mục “Nghề nghiệp, nơi làm việc”: Ghi rõ hiện nay làm nghề gì và tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa chỉ nơi làm việc.
2. Cách ghi thông tin về địa chỉ cư trú
- Ghi cụ thể, đầy đủ số nhà, phố, đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
- Trường hợp ở nước ngoài về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ tên nước phiên âm bằng tiếng Việt).
3. Cách ghi thông tin về cơ quan có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú
Dòng trên ghi cơ quan Công an cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, quản lý cư trú.


1. Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01)
- Mục “Trình độ học vấn”: Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở…; nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);
- Mục “Trình độ chuyên môn”: Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ;
- Mục “Trình độ ngoại ngữ”: Ghi rõ tên văn bằng, chứng chỉ cao nhất được cấp (Anh A, Anh B hoặc Pháp A, Pháp B hoặc Nga A, Nga B …);
- Mục “Tóm tắt về bản thân (từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì)”: Ghi rõ từng khoảng thời gian (từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào) thay đổi về chỗ ở và nghề nghiệp, nơi làm việc).
- Mục “Tiền án, tiền sự”: Ghi rõ tội danh, hình phạt theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án; đã được xóa án tích hay chưa hoặc đang trong giai đoạn bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; đã hoặc đang chấp hành hình phạt; bị kết án phạt tù được hưởng án treo; hình phạt bổ sung; đã hoặc đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn của tố tụng hình sự hoặc bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng. Thời gian bị áp dụng biện pháp đó.
2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02)
- Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:
a) Trường hợp đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ.
b) Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó.
c) Trường hợp điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ, tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
- Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: Đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …
- Mục “Ý kiến của chủ hộ”: Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.
- Mục “Xác nhận của Công an” ghi như sau:
a) Trường hợp xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú trước đây xác nhận nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú (sau đây viết gọn là Thông tư số 52).
b) Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú xác nhận việc bị mất đó.
3. Phiếu khai báo tạm vắng 
(Mẫu HK05)
- Mục “Nơi thường trú/ nơi tạm trú”: Nếu ghi nơi thường trú thì gạch nơi tạm trú và ngược lại.
- Mục “Lý do tạm vắng”: Ghi rõ lý do đi khỏi nơi cư trú.
- Phần phiếu cấp cho công dân thì Trưởng công an xã, phường, thị trấn nơi cấp phiếu khai báo tạm vắng phải ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu; phần lưu thì Trưởng Công an xã, phường, thị trấn và người khai báo chỉ cần ký, ghi rõ họ, tên.
4. Giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu HK07)
- Số giấy chuyển hộ khẩu: Ghi theo số thứ tự cấp giấy chuyển hộ khẩu từng năm tại cơ quan Công an có thẩm quyền.
- Mục “Lý do chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ lý do chuyển hộ khẩu.
- Mục “Họ và tên chủ hộ nơi đi” và “quan hệ với chủ hộ”: Ghi họ, tên, mối quan hệ trực tiếp với chủ hộ nơi người đăng ký thường trú chuyển đi (nơi đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu).
- Mục “Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu”: Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.
- Trường hợp chuyển cả hộ thì cơ quan Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu phải ghi rõ chuyển đi cả hộ để thông báo cho cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến. Trước khi cấp sổ hộ khẩu mới, cơ quan Công an nơi người đăng ký thường trú chuyển đến thu lại sổ hộ khẩu cũ để lưu tại tàng thư hồ sơ hộ khẩu.

Driver của máy ghi âm CENIX VR-P600D

Máy ghi âm  CENIX VR-P600D của bạn không có driver để cắm vào máy tính, hãy tải từ đây nhé.

Cenix VR-P600D 64MB

9/12/2012

Bảng xếp hạng 40 NHTM trong nước


Bảng xếp hạng 40 NHTM trong nước
NGÂN HÀNG
Vốn điều lệ (tỷ đồng)
Nhóm
Tăng trưởng TD
CRV
Moody's

Standard & Poor's
Phát triển TPHCM (*)
3.000
HDBank
1
30%
B
Đại Dương (*)
5.000
OceanBank
1
27%
C
Tiên Phong (*)
3.000
Tienphongbank
1
27%
Quân đội (*)
7.300
MBB
1
25%
A
E+
Đầu Tư và Phát triển Việt Nam
23.011
BIDV
1
17%
A
E+
B+/B
Công Thương Việt Nam
20.230
CTG
1
17%
A
B+/B
Sài Gòn Thương Tín
10.740
STB
1
17%
A
B+/B
Kỹ thương
8.788
Techcombank
1
17%
A
E+
B+/B
Ngoại Thương Việt Nam
23.174
VCB
1
17%
A
B+/B
Á Châu
9.376
ACB
1
17%
A
E+
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
20.708
Agribank
1
17%
Xuất Nhập Khẩu
12.355
EIB
1
17%
A
Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long
3.055
MHB
1
17%
C
Hàng Hải
8.000
MSB
1
17%
B
Đông Nam Á
5.334
SeABank
1
17%
Quốc Tế
4.250
VIB
1
17%
B
E+
Bản Việt
3.000
VietCapitalBank
1
17%
Việt Nam Thịnh vượng
5.050
VPBank
1
17%
C
An Bình
4.199
ABB
2
15%
C
Bảo Việt
1.500
Baoviet bank
2
15%
C
Đại Á
3.100
Daiabank
2
15%
C
Đông Á
4.500
EAB
2
15%
A
Kiên Long
3.000
Kienlongbank
2
15%
C
Bưu Điện Liên Việt
6.400
LienVietPostBank
2
15%
Phát triển Mê Kông
3.750
MDB
2
15%
D
Nam Á
3.000
Nam A Bank
2
15%
C
Bắc Á
3.000
NASB
2
15%
B
Nam Việt
3.010
NVB
2
15%
C
Phương Đông
3.000
OCB
2
15%
B
Xăng dầu Petrolimex
2.000
PG Bank
2
15%
B
Sài Gòn – Hà nội
4.815
SHB
2
15%
C
Phương Nam
4.000
Southern Bank
2
15%
B
Việt Á
3.098
Vietabank
2
15%
B
Phương Tây
3.000
Western Bank
2
15%
D
Nhà Hà Nội (*)
4.050
HBB
3
8%
C
Dầu Khí Toàn Cầu
3.000
GP.Bank
không công bố
Sài gòn Công thương
3.040
Saigonbank
không công bố
B
Sài  Gòn
10.583
SCB
không công bố
Đại Tín
3.000
Trustbank
không công bố
Việt Nam Thương tín
3.000
Vietbank
không công bố
D

* CRV xếp hạng năng lực cạnh tranh, Moody's xếp hạng tín nhiệm, Standard & Poor's xếp hạng tín nhiệm trái phiếu dài hạn và ngắn hạn
(*) 4 ngân hàng HDBank, OceanBank, Tienphongbank và MBB mới được NHNN cho điều chỉnh tăng trưởng tín dụng đầu tháng 8/2012. Habubank mới sáp nhập vào SHB.
Nguồn số liệu: NHNN (15/6/2012), tổng hợp từ công bố của các NHTM, S&P, Moody, CRV.

Quang Sơn tổng hợp
 

Labels

360yahoo (209) useful (53) tip (50) photo (44) fun (37) vietnamese (33) download (31) free (31) website (31) camera (27) software (25) reader (23) news (22) install (18) travel (18) google (17) blog (12) friends (11) ebook (10) film (10) windows (10) humor (9) make (9) mobile (9) photoshop (9) auto (7) library (7) begin (6) pda (6) pocketpc (6) rss (6) boy (5) english (5) error (4) festival (4) rescue (4) sync (4) mobipocket (3) money (3) stock market (3) wood (3) a/h1n1 (2) calendar (2) contact (2) facebook (2) iphone (2) love (2) rumor (2) symbian (2) table (2) twitter (2) virus (2) android (1) cnn (1) flash rom (1) health (1) laptop (1) metastock (1) oscar (1) poetry (1) ringtone (1) robocon (1) rubik (1)

ShoutBox

Followers

Blog of Mr 107 Copyright © 2009 BeMagazine Blogger Template is Designed by Blogger Template
In Collaboration with fifa